HULLWASHER™
Miljövänlig, kostnadseffektiv och mobil båtbottentvätt

Traditionell tvätt av båtbottnar med högtryckstvätt utan att ta hand om miljöfarligt restavfall i samband med båtupptagning är inte längre godkänt. Mot bakgrund av de nya riktlinjerna skall alla hamnar där båtar målade med biocidfärg tas upp, installera en båtbottentvätt som omhändertar de miljöbelastande ämnena.

Med HULLWASHER™ har ingenjörerna på MSE Engineering i Älmhult tagit fram en kostnadseffektiv lösning för miljövänlig båtbottentvätt.

HULLWASHER™ är ett slutet tvättsystem där påväxten på båtbottnarna, färgrester mm effektivt avlägsnas varefter tvättvattnet och restprodukterna från tvättningen sugs tillbaka till tvätten. Restprodukterna separeras och tvättvattnet renas i systemets filteranläggning varefter vattnet återanvänds.

Spillet från HULLWASHER™ är minimalt, mindre än 2 % av använd vattenvolym. Genom olika typer av specialdesignade tvättmunstycken kan alla typer av båtar tvättas. Detta med­för att behovet av fast installerade tvättanläggningar (spolplatta) försvinner och hela kedjan från upptagning till upp­ställning och tvättning kan effektiviseras med bl.a. kostnadsbesparingar som följd.

- I vår klubb, GBBK, sitter vi med ett 3-årsarrende för vår hamn- och uppläggningsplats, säger Bertil Björkman. Med andra ord är vi inte hågade i att investera i en dyr spolplatta. Vi tar upp båtarna över kaj och skall dom tvättas hängande över en spolplatta så kommer den tid vi hyr in kranbilen sannolikt att fördubblas. Med HULLWASHER™ ökar flexibiliteten. Båtägaren kan tvätta sin båt när det passar honom/henne, investeringskostnaden blir mindre än en tredjedel jämfört med spolplatta och HULLWASHER™ är utifrån ett miljöperspektiv ett väsentligt mer miljötillvänt alternativ jämfört med en högtryckstvätt med spolplatta där kanske 40 % av tvättvattnet hamnar utanför spolplattan vid vindstilla och mer när det blåser! Genom att tvättsystemet är mobilt finns det ju också förutsättningar för att kunna dela investeringskostnaden med en grannklubb. Möjliga nackdelen skulle då vara att det tar lite längre tid att tvätta en båt med HULLWASHER™ jämfört med en högtryckstvätt. Å andra sidan blir tvättresultatet väsentligt bättre.

HULLWASHER™ levereras som standard i en mobil och självförsörjande version. Strömförsörjningen sker antingen genom anslutning till elnätet (400V/16A) eller med tvättens egna elverk. Allt vatten som behövs för att köra tvätten, ca 250 liter, ryms i och åter­cirkuleras till systemets tank.

Billigare och bättre

De ekonomiska vinsterna med HULLWASHER™ är många och stora. Förutom den avsevärt lägre inköpskostnaden jämfört med en fast installerad spolplatta med reningsanläggning, har systemet ett andrahandsvärde. Vid eventuell flytt av en marina eller båtupptagnings-plats går man inte miste om sin investering. Mer rationellt nyttjande av kran och annan infrastruktur på båtupptagningsplatsen medför också ekonomiska vinster.

Då huvuddelen av allt tvättvatten återcirkuleras i HULLWASHER™ är risken för att miljöbelastande föroreningar sprids av tvättvattnet och med hjälp av vinden mycket liten. Miljöprestandan hos HULLWASHER™ överträffar andra på marknaden tillgängliga lösningar.

När man är klar med tvättningen töms tvätten på kvarvarande tvättvatten som sedan tillsammans med förbrukade filter transporteras till anläggning för farligt avfall för destruktion enligt den lokala tillsynsmyndighetens närmare anvisningar.