HULLWASHER
Miljövänlig, kostnadseffektiv och mobil båtbottentvätt

Traditionell tvätt av båtbottnar med högtryckstvätt utan att ta hand om miljöfarligt restavfall i samband med båtupptagning är inte längre godkänt. Mot bakgrund av de nya riktlinjerna behöver nu alla hamnar där båtar målade med biocidfärg tas upp installera båtbottentvätt, för att minimera utsläpp av miljöfarliga ämnen. Likaså behöver bottentvätt av båtar utan biocidfärg tvättas över hårdgjord yta.

Med HULLWASHER har ingenjörerna på EKOWASHER tagit fram en kostnadseffektiv lösning för miljövänlig båtbottentvätt. HULLWASHER är ett slutet bottentvättsystem där vattnet och restprodukterna från tvättningen effektivt sugs upp och samlas i systemets filter.

Spillet från HULLWASHER är minimalt, både vid vid tvätt av släta och av klinkbyggda skrov. Detta med­för att behovet för fast installerade tvättanläggningar försvinner och hela kedjan från upptagning till upp­ställning och tvättning kan rationaliseras.

- I vår klubb, GBBK, sitter vi med ett kort 3-årsarrende för vår hamn- och uppläggningsplats, säger Bertil Björkman. Med andra ord är vi inte hågade i att investera i en dyr spolplatta. Vi tar upp båtarna över kaj och skall dom tvättas hängande över en spolplatta så kommer den tid vi hyr in kranbilen sannolikt att fördubblas. Med Hullwasher ökar flexibiliteten. Båtägaren kan tvätta sin båt när det passar honom/henne, investeringskostnaden blir mindre än en tredjedel jfr. med spolplatta och Hullwasher är ur ett miljöperspektiv ju uppenbarligen väsentligt effektivare jfr. med en högtryckstvätt med spolplatta där kanske 30 – 40 % av tvättvattnet hamnar utanför spolplattan.  Genom att tvättsystemet är mobilt finns det ju också förutsättningar för att dela tvätten med en grannklubb.

HULLWASHER 6000 levereras som standard i en mobil och självförsörjande version. Strömförsörjningen sker via det monterade elverket och allt vatten som behövs ryms i och åter­cirkuleras i systemets tank. Även en variant för fast installation erbjuds, med eller utan elverk inkluderat.

Billigare och bättre

De ekonomiska vinsterna med HULLWASHER är många och stora. Förutom den avsevärt lägre inköpskostnaden jämfört med en fast installerad spolplatta, har systemet ett andrahandvärde. Vid eventuell flytt av en marina eller båtupptagnings-plats går man inte miste om sin investering. Mer rationellt nyttjande av kran och annan infrastruktur på båtupptagninsplatsen medför också ekonomiska vinster.

Eftersom allt spillvatten återcirkuleras i HULLWASHER finns ingen risk för att föroreningar sprids med vatten­dimma eller vind. Miljöprestandan hos HULLWASHER överträffar andra på marknaden tillgängliga lösningar.