HULLWASHER™

Traditionell tvätt av båtbottnar med högtryckstvätt utan att ta hand om miljöfarligt restavfall i samband med båtupptagning är inte längre godkänt. Mot bakgrund av de nya riktlinjerna skall alla hamnar där båtar målade med biocidfärg tas upp, installera en båtbottentvätt som omhändertar de miljöbelastande ämnena.

Med HULLWASHER™ har ingenjörerna på MSE Engineering i Älmhult tagit fram en kostnadseffektiv lösning för miljövänlig båtbottentvätt. HULLWASHER™ är ett slutet tvättsystem där påväxten på båtbottnarna, färgrester mm effektivt avlägsnas varefter tvättvattnet och restprodukterna från tvättningen sugs tillbaka till tvätten. Restprodukterna separeras och tvättvattnet renas i systemets filteranläggning varefter vattnet återanvänds.

Spillet från HULLWASHER™ är minimalt, mindre än 2 % av använd vattenvolym. Genom olika typer av specialdesignade tvättmunstycken kan alla typer av båtar tvättas. Detta med­för att behovet av fast installerade tvättanläggningar (spolplatta) försvinner och hela kedjan från upptagning till upp­ställning och tvättning kan effektiviseras med bl.a. kostnadsbesparingar som följd.

Upp till 50 % finansierat med LOVA-bidrag!

Manual Mk2.5

"- I vår klubb, GBBK, sitter vi med ett 3-årsarrende för vår hamn- och uppläggningsplats, säger Bertil Björkman. Med andra ord är vi inte hågade i att investera i en dyr spolplatta. Vi tar upp båtarna över kaj och skall dom tvättas hängande över en spolplatta så kommer den tid vi hyr in kranbilen sannolikt att fördubblas. Med HULLWASHER™ ökar flexibiliteten. Båtägaren kan tvätta sin båt när det passar honom/henne, investeringskostnaden blir mindre än en tredjedel jämfört med spolplatta och HULLWASHER™ är utifrån ett miljöperspektiv ett väsentligt mer miljötillvänt alternativ jämfört med en högtryckstvätt med spolplatta där kanske 40 % av tvättvattnet hamnar utanför spolplattan vid vindstilla och mer när det blåser! Genom att tvättsystemet är mobilt finns det ju också förutsättningar för att kunna dela investeringskostnaden med en grannklubb. Möjliga nackdelen skulle då vara att det tar lite längre tid att tvätta en båt med HULLWASHER™ jämfört med en högtryckstvätt. Å andra sidan blir tvättresultatet väsentligt bättre."

HULLWASHER™ levereras som standard i en mobil och självförsörjande version. Strömförsörjningen sker antingen genom anslutning till elnätet (400V/16A) eller med tvättens egna elverk. Allt vatten som behövs för att köra tvätten, ca 250 liter, ryms i och åter­cirkuleras till systemets tank.

Billigare och bättre

De ekonomiska vinsterna med HULLWASHER™ är många och stora. Förutom den avsevärt lägre inköpskostnaden jämfört med en fast installerad spolplatta med reningsanläggning, har systemet ett andrahandsvärde. Vid eventuell flytt av en marina eller båtupptagningsplats går man inte miste om sin investering. Mer rationellt nyttjande av kran och annan infrastruktur på båtupptagningsplatsen medför också ekonomiska vinster.

Då huvuddelen av allt tvättvatten återcirkuleras i HULLWASHER™ är risken för att miljöbelastande föroreningar sprids av tvättvattnet och med hjälp av vinden mycket liten. Miljöprestandan hos HULLWASHER™ överträffar andra på marknaden tillgängliga lösningar. När man är klar med tvättningen töms tvätten på kvarvarande tvättvatten som sedan tillsammans med förbrukade filter transporteras till anläggning för farligt avfall för destruktion enligt den lokala tillsynsmyndighetens närmare anvisningar.

Alternativet till Spolplatta

Tvätt av båtbottnar med högtryckstvätt utan att ta hand om det miljöfarliga restavfallet är inte längre tillåtet. Havs- och vattenmyndighetens rekommendationer till kommunerna, avseende gränsvärden på vatten från tvätt av bottnar målade med biocidfärg, innebär att tvättvattnet måste samlas upp och renas för att minimera miljöbelastningen.

Med HULLWASHER™ har ingenjörerna på MSE Engineering i Älmhult tagit fram en kostnadseffektiv, miljövänlig och mobil båtbottentvätt. Tvätten är validerad mot Havs- och vattenmyndighetens rekommenderade riktvärden för tungmetaller och organiska metallföreningar.

HULLWASHER™ är ett slutet tvättsystem där vattnet och restprodukterna från tvättningen effektivt sugs upp och filtreras, varefter restvattnet samlas upp i en tank för att sedan återanvändas. Tvätten är konstruerad för att klara steg-2-rening. Spillet från HULLWASHER™ är minimalt jämfört med en högtryckstvätt i kombination med en öppen spolplatta (1/10-del, 1/100-del om tvättvattnet lämnas till deponi). HULLWASHER™ ersätter behovet av spolplatta och därmed kan hela kedjan från upptagning till uppställning och tvättning effektiviseras. Då HULLWASHER™ med fördel kan användas för att tvätta torkade båtbottnar erbjuder tvätten såväl tidsmässig handlingsfrihet som möjlighet till samordning med annan nyttjare.

Du bygger själv din HULLWASHER™ utifrån ditt behov. Med utgångspunkt i en basfunktionalitet bestående av steg-1-rening (mekanisk partikelfiltrering), ett tvättmunstycke med 15 meter slang, en filtersats och extern strömförsörjning (400V/16A), kan du göra tillval i form av till exempel steg-2-rening, släpvagn, integrerat elverk, kompletterande tvättmunstycken med mera.

Fördelar

 • Kostnadseffektiv och billigare än spolplatta. Har ett restvärde.

 • Effektiviserar upptagningskedjan med kran och vagn då tvättning kan ske på uppställningsplatsen.

 • Minimerad miljöbelastning genom att läckaget är obetydligt.

 • Validerad mot Havs- och vattenmyndighetens rekommenderade gränsvärden.

 • Mobil lösning som gör att den kan samutnyttjas/ samfinansieras.

 • Möjlighet till miljövänlig tvätt även vid uppställning på villatomter.

 • Kan fås självförsörjande med inbyggt elverk.

 • Innebär ingen konflikt med strandskyddet och kräver ingen sanering av riskklassad mark.

 • Ren och torr användarmiljö.

 • Kan användas i båthallar.

 • Kan delfinansieras med hjälp av LOVA-bidrag.

Hullwasher är validerad mot Havs och vattenmyndighetens rekommenderade riktvärden.

Tag del av ett utdrag ur valideringsrapporten - följ länken.

Specifikationer

FYSISKA EGENSKAPER

TVÄTTANLÄGGNING

ÖVRIGA EGENSKAPER

SLÄPVAGN/ FAST INSTALLATION

SLÄPVAGN/ FAST INSTALLATION

LOVA - förordningen

Tillägg

LOVA - förordningen 2017

höjd finansieringsgräns

LOVA - bidrag

(Hav- och vattenmyndigheten)

 
Har du några frågor? Kontakta oss!

Kontakta oss

info@ekowasher.com

Mobil: 070 398 83 18

Besök oss

Ekowasher Sweden AB

c/o Allba

Box 3264

SE-103 65  Stockholm

 

Besöksadress

Jakobsbergsgatan 2

SE-103 65  Stockholm