Soc HULLWASHER™

HULLWASHER (HW) är ett båtbottentvättsystem som är framtaget av Ekowasher AB (EWAB) och i samarbete med filter- och färgleverantörer samt i nära dialog med båtklubbar.

”Statement of Compliance”, (SoC) redovisar hur det slutna båtbottentvättsystemet HW är validerad mot Havs- och vattenmyndighetens (HaV) riktlinjer för Båtbottentvätt. Av riktlinjerna framgår bl.a. rekommenderade riktvärden för tungmetaller och organiska metallföreningar enligt nedan;

Riktvärde per ämne

Koppar

Koppar filtrerat

Zink

Zink filtrerat

Irgarol

TBT

0.8 mg/ liter

0.4 mg/ liter

2.0 mg/ liter 

0.1 mg/ liter 

0.8 µg/ liter

200 ng/ liter

 

HaV rekommenderar att alla uppläggningsplatser bör installera en teknisk lösning för båtbottentvätt som innebär att det miljöfarliga restavfall som tvättning genererar kan omhändertas. Till båtbottentvätt räknas spolplatta med tillhörande reningsanläggning, borsttvätt samt annan anordning avsedd för ändamålet. Varje kommun bestämmer sedan själv vilka regler som ska gälla inom respektive kommun och gör en bedömning och fattar beslut i det enskilda fallet.

 

Flera kommuner har redan idag accepterat HW preliminära validering som alternativ till spolplatta för omhändertagandet av miljöfarligt restavfall och fyra länsstyrelser har också godkänt att båtklubbar får LOVA-bidrag för att anskaffa tvätten.

 

HW är ett slutet system vars funktion bygger på att tvättvatten tas från en tank som via en högtryckspump matar vattnet till ett specialdesignat tvättmunstycke som tätar mot tvättytan. Tvättvattnet sugs tillbaka med hjälp av undertryck och genom kanaler i tvättmunstycket och återanvänds. Tvättvattnet renas kontinuerligt i partikelfilter och kemfilter som fångar organiska metallföreningar respektive metalljoner.

 

HW är monterad på en kärra som kan dras efter personbil och rangeras manuellt vid tvätt. HW kan användas av enskild båtägare. HW är EC-märkt och har erforderlig teknisk dokumentation samt teknisk support från MSEAB i Älmhult.

 

HW har validerats genom tvätt av ca 50 båtbottnar på ost och västkusten under två års tid, målade med förekommande bottenfärger.

Valideringen har omfattat en kemisk och en mekanisk del.

  • Den kemiska valideringen har syftat till att klarlägga HW förmåga att rena tvättvattnet från organiska metallföreningar och tungmetaller.

  • Den mekaniska valideringen har syftat till att säkerställa att filterlösningarna för partikelrening fångar föroreningar som är bundna till partiklar.

Substansmängden av miljöfarligt avfall från HW, som genererar en miljöbelastning, är ca en 1/10 jämfört med spolplatta. HW begränsade vattenanvändning innebär att det är enkelt att lämna tvättvattnet till deponi. Om så sker innebär det att miljöbelastningen blir 1/100 jämfört med spolplatta då HW endast belastar med ca 2 % spill.

 

Valideringen har visat att HW i befintlig teknisk konfiguration, ur ett miljöbelastningsperspektiv, är ett överlägset alternativ till spolplatta.

Att jämföra HW miljöbelastning med en borsttvättsanläggning, som är en av HaV rekommenderad tvättmetod, är svårt med hänsyn till att tillverkarna, i de fall man tillåter tvätt av båtar som tidigare målats med biocidfärg, inte redovisat någon validering av tvättsystemet mot HaV rekommenderade riktvärden.

Kemisk rening

 

Representativa värden från varierande typer av biocidfärg har kunnat registreras (Cu, Zn, TBT, Cd, med flera) vid analys av tvättvattnet. Filtren för kemisk rening består av två filterhus om vardera 40 liter med 12 kg aktivt kol respektive 18 kg jonbytarmassa. Valideringen har visat att reduceringen av koppar och zink är effektiv i jonbytarmassan liksom när det gäller reducering av TBT i den aktiva kolen. För att beräkna HW kapacitet för att klara HaV rekommenderade riktvärden har de teoretiska beräkningarna baserats på belastning per tvättad bottenyta istället för belastning per volymenhet av tvättvattnet, detta för att få en miljöbelastning som är jämförbar med en spolplatta.

Koncentrationen i HaV rekommendation är per volymenhet men saknar koppling till totalvolym. Genom att späda tvättvattnet kan därför vilken spolplatta eller slutet system som helst klara de rekommenderade riktvärdena.

 

Med utgångspunkt i teoretiska beräkningar är bedömningen att ca 800 båtar (normbåt = 36 ft. segelbåt med 27 kvm bottenyta) målade med godkänd, hård Ostkustfärg kan tvättas mellan byte av kemiska filter

 

Analysresultatet har emellertid visat att andra påverkansfaktorer som Ph-värde, konduktivitet och salinitet påverkar kemfiltrens sammantagna kapacitet negativt vilket i praktiken innebär att ca 400 båtar kan tvättas. På grund av variationer i bottenfärgernas kemiska sammansättning och lokala förhållanden tillämpas säkerhetsfaktor 25 % vilket innebär att ca 300 båtar målade med hård ostkustfärg kan tvättas mellan kemfilterbyten i HW.

 

Själpolerande färg innebär en högre belastning på filtersystemet jämfört med hård färg genom att den självpolerande färgens effekt till del bygger på att den ska släppa. Den maximala teoretiska tvättytan för kemfilter reduceras därför väsentligt vid tvätt av båtar målade med självpolerande färg. HW kompenserar för detta genom att lägga på en faktor vid beräkning av avjoniseringsmassans livslängd beroende av färgtyp. Behov av filterbyte indikeras automatiskt för operatören genom en drifttidsmätare som, beroende på vilken typ av bottenfärg som är aktuell vid det enskilda tvätt tillfället, räknar på förbrukning av avjoniseringsmassan med nedanstående faktorer:

0. Ingen biocidfärg (faktor 0)

1. Hård Östersjöfärg (faktor 1)

2. Hård Västkustfärg (faktor 2)

3. Självpolerande Östersjöfärg (faktor 4)

4. Självpolerande Västkustfärg (faktor 8)


 

Mekanisk rening

Vid validering har olika typer av mekaniska filterlösningar provats såsom hydrocyclone, grovsil, knivfilter samt olika typer av patron- och påsfilter för partikelrening (storlek och filtreringsgrad). Vidare har teknik för backspolning av de mekaniska filtren utvärderats.

 

Den slutliga konfigurationen är två filterhus med vardera sju st. 20” patroner som filtrerar ner till 5µm. Behov av byte registreras med mottryck och indikeras automatiskt.

 

HW uppbyggnad

Förbrukade partikelfilter samt kol- och jonbytarfilter hanteras som miljöfarligt avfall och lämnas till anläggning för miljöfarligt avfall. Det renade tvättvattnet ska hanteras enligt den lokala tillsynsmyndighetens närmare anvisningar.

 

HW är konstruerad för minimalt spill av tvättvatten vilket innebär att miljöbelastningen blir obetydlig. Vattenspillet är, med rätt hantering, mindre än 2 % av cirkulerad vattenvolym. Det innebär att spillet för vald referensbåt (36 ft segelbåt) är cirka 5 liter (25 min tvätt). Spillvattnet kan lätt fångas upp av en tät duk/spillbassäng på marken varefter det kan sugas upp i HW med tvättmunstycket.

Sammanfattning av HW miljöegenskaper

  • Valideringen har visat att HW i befintlig teknisk konfiguration, ur ett miljöbelastningsperspektiv, är ett överlägset alternativ till spolplatta.

  • Genom att HW använder ett slutet system där vattnet renas och återanvänds blir resurshushållningen optimal.  

  • HW begränsade vattenanvändning innebär att det är enkelt att lämna tvättvattnet till deponi  

  • Snäckor och beväxning som annars hade hamnat på marken fångas av tvätten och hamnar i grovfiltret f.v.b. till en miljöavfallspåse.

  • Hullwasher är genom sin mobilitet lämpligt för att kunna användas på båtar uppställda utanför båtklubbar, marinor och varv, t.ex. på villatomter.

  • Genom mobiliteten och det ringa utsläppet kan tvätten med fördel användas inomhus i t.ex. uppställningshallar

Har du några frågor? Kontakta oss!

Kontakta oss

info@ekowasher.com

Mobil: 070 398 83 18

Telefon: +46 476 559 50

Öppettider

Måndag- Torsdag: 8 - 16

Fredag: 8- 15

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

Besök oss

EKOWASHER AB

Baldersgatan 9

343 31 Älmhult


P.O. Box 42
SE-343 21 Älmhult

Gratis skiss på din hemsida? Testa weblify.se